1. Organizatorem Wydarzeń jest Fundacja Imagine Inclusive Technology z siedzibą w Krakowie (31-224), ul. Dolnych Młynów 3/1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987121, REGON: 52284827500000, NIP: 6762623375 (dalej jako “Fundacja”).

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”).

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz publikowanie ich na stronach internetowych oraz w kanałach social media.

4. Uczestnik zapisując się na udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz adres email, oraz na zapis do newslettera, jednoczesnie akceptujac jego regulamin. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację jego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania wydarzenia poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, profilach społecznościowych Fundacji i oraz podmiotów współpracujących z Fundacją w zakresie realizacji jej celów statutowych. Fundacja zastrzega możliwość publikacji wizerunku uczestnika w publikacjach prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych zarówno w wersji drukowanej i elektronicznej).

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
5.1. Administratorem danych osobowych: Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Imagine Inclusive Technology z siedzibą w Krakowie (31-224), ul. Dolnych Młynów 3/1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987121, REGON: 52284827500000, NIP: 6762623375, e-mail: rodo@womenintechnology.pl
5.2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
5.2.1. realizacji uzasadnionego interesu Fundacji w postaci realizacji działalności statutowej;
5.2.2. prowadzenia zapisów;
5.2.3. przygotowania i organizacji wydarzeń w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
5.2.4. korespondencji z Uczestnikami wydarzeń;
5.2.5. w przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji
5.3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
5.3.1 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych)
5.3.2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

5.4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych Przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, Twoje danego są przekazywane poza EOG (wynikające z zawarcia standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO, tzw. Tarcza Prywatności), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

5.5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody

5.6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

5.9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.