1. DEFINICJE

1.1. Fundacja – Fundacja Imagine Inclusive Technology z siedzibą w Krakowie (31-224),
ul. Dolnych Młynów 3/1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987121, REGON: 52284827500000,
NIP: 6762623375;
1.2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Fundacja informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach działalności Serwisu i usług Fundacji, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
1.3. Serwis – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.womenintechnology.pl, którego właścicielem jest Fundacja;
1.4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez Fundację usługi drogą elektroniczną;

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Fundację na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
2.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
2.3.1. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.womenintechnology.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
2.3.2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
2.3.3. wysyła zgłoszenie do Fundacji,
2.3.4. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
2.4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
2.5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
2.6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, adresu e-mail i wybranego miasta tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem poniżej.Polityka Prywatności

4. REKLAMACJE

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail newsletter@womenintechnology.pl lub adres siedziby Fundacji.
4.2. Fundacja rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta.
4.3. Odpowiedź na reklamację Fundacji kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Fundacja może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Fundacji lub formy działalności Fundacji) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa. Odpowiedź na reklamację Fundacji kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.